Rezerwacja jest prosta. Wystarczy do nas napisać lub zadzwonić i podać termin, region żeglugi i preferencje odnośnie  barki.
Jeżeli nie jesteś pewny co do wyboru trasy lub barki, chętnie odpowiemy na Twoje zapytania.

 

Po ustaleniu danych zapytania prześlemy niezwłocznie  ofertę kilku barek i tras. Po dokonaniu wyboru i zaakceptowaniu konkretnej barki i trasy potwierdzamy rezerwację i wysyłamy umowę. W ciągu 7 dni od podpisania umowy należy wpłacić zaliczkę w wysokości 40% ceny czarteru barki.

Kwalifikacje skippera

Skipper prowadzący barkę musi być osobą pełnoletnią (podczas zaokrętowania może być poproszony o dokument potwierdzający jego wiek), jest on odpowiedzialny nie tylko za barkę i jej wyposażenie, ale także za załogę i wszystkie osoby na pokładzie. Jeżeli skipper nie jest w stanie przyjąć tej odpowiedzialności (np. z powodu dyskwalifikującej choroby, ewidentnej niezdolności do prowadzenia, etc.) 
Właściciel barki zastrzega sobie prawo zaoferowania barki, ale bez możliwości wypłynięcia, ograniczenia zakresu żeglugi podczas części lub całego okresu czarteru lub odmowy przekazania barki i zwrotu w takim przypadku 50% zapłaconej ceny czarteru bez żadnego dodatkowego odszkodowania.

Kaucja za barkę

Kaucja musi być zapłacona w dniu zaokrętowania. Kwota kaucji jest zwracana po zakończeniu rejsu pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonej barki i jej wyposażenia, w dobrym stanie, w uzgodnionym miejscu i czasie oraz jeżeli wszystkie opłaty za czarter i jakiekolwiek dodatkowe usługi zostały całkowicie zapłacone.

Ubezpieczenie

Cena czarteru obejmuje ubezpieczenie w sytuacji przypadkowego uszkodzenia barki lub strat poniesionych przez stronę trzecią, spowodowanych przez barkę. W przypadku jakiegokolwiek wypadku, finansowa odpowiedzialność czarterującego nie przekracza wysokości kaucji, jeżeli kategoria wypadku nie znajduje się na liście wyjątków polisy ubezpieczeniowej. 
Czarterujący i wszystkie osoby na pokładzie, skutki ich działań jak również ich zobowiązania w stosunku do osób trzecich, nie są objęte polisą ubezpieczeniową. Również uszkodzenia wyposażenia barki, oraz brak dbałości o barkę, nie są objęte ubezpieczeniem.

Wypadek

Czarterujący musi niezwłocznie zawiadomić telefonicznie Właściciela o każdym wypadku. Właściciel określi przebieg dalszego postępowania i powstrzyma się od działań nie wymuszanych koniecznością. Klient zgadza się wypełnić raport z wypadku, będący w dokumentach barki oraz postarać się, aby raport został podpisany przez wszystkie strony uczestniczące w wypadku. 
Czarterujący, niezależnie od tego czy spowodował wypadek, czy też został ofiarą wypadku, nie może żądać żadnego odszkodowania z tego tytułu.
Czarterujący jest przez cały czas osobiście odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje jakichkolwiek wypadków wynikających z zamierzonego i szkodliwego działania, nieprzestrzegania wymogów bezpieczeństwa oraz przepisów żeglugowych, i w szczególności z prowadzenia barki pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Ubezpieczenie od Rezygnacji

Ubezpieczenie ma na celu zwrot czarterującemu poniesionych wydatków w sytuacji rezygnacji z czarteru. Ubezpieczenie jest ważne, jeżeli rezygnacja z czarteru przed wyjazdem nastąpi z następujących powodów: poważna choroba, poważny wypadek, śmierć czarterującego, jego małżonki, jego potomka, poważne uszkodzenie domu, utrata pracy, zmiana miejsca pracy. Ubezpieczenie rozciąga się na wszystkich członków załogi podanych w zgłoszeniu. W przypadku rezygnacji, koszt rezygnacji wynosi 150 Euro plus koszt ubezpieczenia.

Odwołanie czarteru

Zgłoszone przez Czarterującego

Jeżeli Czarterujący nie zapłacił Ubezpieczenia od Rezygnacji lub, jeżeli zapłacił Ubezpieczenie od Rezygnacji, ale odwołuje czarter z powodów innych niż określonych w Ubezpieczeniu od Rezygnacji, czarterujący poniesie następujące koszty odwołania: 
- w czasie dłuższym niż 6 tygodni przed wyjazdem: 150 EUR na pokrycie kosztów dokumentacji, 
- pomiędzy 4 a 6 tygodniem przed wyjazdem: 20 % opłaty czarterowej, ale nie mniej niż 150 Euro, 
- w czasie krótszym niż 4 tygodnie przed wyjazdem: 100% opłaty czarterowej. Jeżeli będzie możliwe wyczarterowanie barki innemu czarterującemu na cały okres czarteru, zwrócona kwota będzie ograniczona do wysokości czarteru za nowy czarter. Koszty administracyjne i koszt Ubezpieczenia od Rezygnacji są wyłączone z refundacji.

Zgłoszone przez Armatora

Jeżeli, jako rezultat nieprzewidywalnych i nie dających się uniknąć okoliczności, którym nie można było zapobiec, Armator nie jest w stanie dostarczyć wyczarterowanej barki do dyspozycji Czarterującego, podejmie on wszystkie możliwe środki, aby dostarczyć Czarterującemu zastępczą barkę, o podobnym komforcie i wielkości jak wyczarterowana. Gdyby okazało się to niemożliwe, Armator niezwłocznie zwróci Czarterującego wszystkie zapłacone pieniądze, za wyjątkiem kosztów Ubezpieczenia od Rezygnacji oraz zapłaty za mapy i przewodniki. 

Opisy barek

Czarterujący może odmówić zaakceptowania podczas zaokrętowania zaoferowanej barki, jeżeli różni się ona od wyczarterowanego modelu, jeżeli jakiekolwiek jej wyposażenie niezbędne do żeglugi nie jest sprawne, lub stan czystości i porządku na barce odbiega od standardu w czarterach.

Zaokrętowanie

Barka zostanie przekazana do dyspozycji Czarterującego po spełnieniu następujących formalności: sprawdzeniu stanu wyposażenia, wpłaceniu kaucji oraz innych niezbędnych opłat. Czarterujący otrzyma wszystkie niezbędne teoretyczne i praktyczne wskazówki niezbędne dla prowadzenia żeglugi. Port zaokrętowania może być zmieniony na inny, w przypadku czasowego zamknięcia szlaku wodnego, powodzi lub jakiegokolwiek innego powodu, który uczyni niemożliwym zaokrętowanie w miejscu uzgodnionym w umowie, taka zamiana nie posłuży jako przyczyna dla odwołania czarteru przez Czarterującego.

Wyokrętowanie

Barka powinna zostać zwrócona w miejscu, o godzinie i w dniu określonym w umowie, jeżeli nie zajdą nieprzewidziane i nie dające się uniknąć zdarzenia, na które Czarterujący nie ma wpływu. Barka jest zwracana Właścicielowi w tym samym stanie, w jakim została przekazana Czarterującemu. Lista wyposażenia sporządzona przy zaokrętowaniu jest razie potrzeby dowodem w ewentualnym sporze.
Właściciel zastrzega sobie prawo obciążenia Czarterującego wszelkimi kosztami związanymi z opóźnionym powrotem lub porzuceniem barki podczas rejsu.

Użytkowanie barki przez Czarterującego

Czarterujący musi przestrzegać przepisów żeglugi na rzekach jak również instrukcji otrzymanych od Właściciela oraz od władz nadzorujących żeglugę. Czarterujący ograniczy swój rejs do tych wód, na które posiada pozwolenie od Właściciela. Czarterujący nie może żeglować po zmroku, holować, podnajmować lub użyczać barki. Czarterujący nie pozwoli, aby na barce znajdowała się większa ilość osób niż dopuszczone maksimum.

Nieżeglowna droga wodna

W przypadku powodzi, niskiego poziomu wody, ograniczeń na danym obszarze (z powodu powodzi lub suszy), uszkodzenia drogi wodnej oraz jakichkolwiek innych okoliczności, które czynią żeglugę niemożliwą lub trudną, Właściciel może, jednoznacznie w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez te okoliczności, zmienić miejsce i datę początku rejsu. Jeśli te same okoliczności uczynią rejs niemożliwym, kwoty zapłacone przez Czarterującego mogą być uznane za płatności następnego rejsu, stosownie do możliwościami Właściciela.

Awarie

W przypadku awarii Właściciel podejmuje się zapewnić szybką i profesjonalną pomoc. Usługa ta jest zapewniona podczas godzin pracy siedem dni w tygodniu i jest bezpłatna, chyba, że awaria została spowodowana przez Czarterującego.

Awarie nie z winy Czarterującego

Jeżeli czas postoju spowodowany awarią przekracza okres dwudziestu czterech godzin, Właściciel zwróci Czarterującemu zapłacone kwoty, pro rata, za niewykorzystany okres czarteru. Czas trwania postoju jest liczony od chwili, gdy Czarterujący zawiadomi Właściciela o zaistnieniu awarii. Czarterujący powstrzyma się od jakichkolwiek działań własnych, nie narzuconych potrzebą lub pilnością.

Awarie z winy Czarterującego

Jeżeli jednoznacznie stwierdzono, że awaria lub unieruchomienie barki powstało z winy Czarterującego, nie ma on prawa do jakiegokolwiek odszkodowania za pozbawienie go przyjemności czarteru. Właściciel może zatrzymać stosowną kwotę z zapłaconej kaucji na pokrycie kosztów poniesionych napraw.&

Wyposażenie barki, mienie i rzeczy osobiste Czarterującego

Czarterujący zawiadomi Właściciela o wyposażeniu, które zostało utracone, potłuczone, skradzione lub uszkodzone. Może on być zobowiązany do zrefundowania straty. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie mienia lub rzeczy osobistych należących do Czarterującego.

Rejs "One-way"

Rejs "One-way", jeżeli nawet zaakceptowany przez Właściciela, nigdy nie jest zagwarantowany z powodu ryzyk, które mogą zakłócić jego przebieg. Właściciel może, z uzasadnionej przyczyny i zwracając Czarterującemu dodatkowe opłaty związane z rejsem w jedną stronę, nakazać Czarterującemu rejs "tam i z powrotem". Jest niezbędne, aby Czarterujący skontaktował się z portem zaokrętowania na 48 godzin przed zaokrętowaniem w celu potwierdzenia możliwości rejsu "One-way".

Zwierzęta na pokładzie

Zwierzęta są mile widziane na pokładzie. Niemniej jednak, Czarterujący musi zapłacić kwotę 26 EUR w porcie zaokrętowania, w dniu zaokrętowania, aby pokryć dodatkowe koszty sprzątania, spowodowanego obecnością zwierząt na pokładzie.